تلفن های تماس :

88823121
88823158
888
25661
88823498
88847038
8881183
3
88811834
 

تور سوریه و لبنان هوایی / /اردیبهشت 91

تور سوریه و لبنان هوایی / /اردیبهشت 91

 

تور سوریه هوایی /هتل 2* تاپ باتیان /اردیبهشت 91

 

7 شب و8 روز اقامت در هتل 2* باتیان

اقامت با صبحانه نهار و شا م

بلیط رفت و برگشت هوایی ایران ایر

خدمات تور: بلیط – اقامت – ترانسفر – گشت – ویزا – راهنما

 

قیمت : 325000 تومان + 120 دلار

 

   تلفن : 88811833- 88823498

 

...................................................................................................

 

تور سوریه هوایی /هتل 3* تاپ قیروان /اردیبهشت 91

 

7 شب و8 روز اقامت در هتل 3* تاپ قیروان

اقامت با صبحانه نهار و شا م

بلیط رفت و برگشت هوایی ایران ایر

خدمات تور: بلیط – اقامت – ترانسفر – گشت – ویزا – راهنما

 

قیمت : 325000 تومان + 175 دلار

 

   تلفن : 88811833- 88823498

 

...................................................................................................

 

تور سوریه هوایی /هتل 4* فینیسیا /اردیبهشت 91

 

7 شب و8 روز اقامت درهتل 4* فینیسیا

اقامت با صبحانه

بلیط رفت و برگشت هوایی ایران ایر

خدمات تور: بلیط – اقامت – ترانسفر – گشت – ویزا – راهنما

 

قیمت : 335000 تومان + 155 دلار

 

   تلفن : 88811833- 88823498

 

...................................................................................................

 

تور سوریه هوایی /هتل 4* سیاحه  /اردیبهشت 91

 

7 شب و8 روز اقامت درهتل 4* سیاحه

اقامت با صبحانه

بلیط رفت و برگشت هوایی ایران ایر

خدمات تور: بلیط – اقامت – ترانسفر – گشت – ویزا – راهنما

 

قیمت : 325000 تومان + 135 دلار

 

   تلفن : 88811833- 88823498

 

...............................................................................................

 

تور سوریه هوایی /هتل 5* سمیرامیس /اردیبهشت 91

 

7 شب و8 روز اقامت در هتل 5* سمیرامیس

اقامت با صبحانه

بلیط رفت و برگشت هوایی ایران ایر

خدمات تور: بلیط – اقامت – ترانسفر – گشت – ویزا – راهنما

 

قیمت : 325000 تومان + 475 دلار

 

   تلفن : 88811833- 88823498

 

.................................................................................................

 

تور سوریه هوایی / هتل4* تاپ  مدینه / اردیبهشت 91

 

7 شب و 8 روزاقامت در هتل4* تاپ مدینه

اقامت با صبحانه- نهار و شام

خدمات تور : ترانسفرفرودگاهی دمشق – بلیط – اقامت – گشت – راهنمای فارسی زبان

 

قیمت : 335000 تومان + 135 دلار

 

   تلفن : 88811833- 88823498

 

...................................................................................................

 

تور سوریه هوایی / هتل اوابد / اردیبهشت 91

 

7 شب و 8 روزاقامت در هتل اوابد

اقامت با صبحانه- نهار و شام

خدمات تور : ترانسفرفرودگاهی دمشق – بلیط – اقامت – گشت – راهنمای فارسی زبان

 

قیمت : 335000 تومان + 80 دلار

 

  تلفن : 88811833- 88823498

   

....................................................................................................................................

 

تور سوریه هوایی / هتل 3* تاپ مدائن / اردیبهشت 91

 

7 شب و 8 روزاقامت در هتل 3* مدائن

اقامت با صبحانه- نهار و شام

خدمات تور : ترانسفرفرودگاهی دمشق – بلیط – اقامت – گشت – راهنمای فارسی زبان

 

قیمت : 335000 تومان + 105 دلار

 

   تلفن : 88811833- 88823498

 

......................................................................................................................................

 

تور سوریه هوایی / هتل 3* تاپ نعمان / اردیبهشت 91

 

7 شب و 8 روزاقامت در هتل 3* تاپ نعمان

اقامت با صبحانه- نهار و شام

خدمات تور : ترانسفرفرودگاهی دمشق – بلیط – اقامت – گشت – راهنمای فارسی زبان

 

قیمت  : 335000 تومان + 105 دلار

 

تلفن : 88811833- 88823498

 

................................................................................................................

 

تور سوریه هوایی / هتل 3* تاپ سلام  / اردیبهشت 91

 

7 شب و 8 روزاقامت در هتل 3* تاپ سلام

اقامت با صبحانه- نهار و شام

خدمات تور : ترانسفرفرودگاهی دمشق – بلیط – اقامت – گشت – راهنمای فارسی زبان

 

قیمت  : 335000 تومان + 105 دلار

 

تلفن : 88811833- 88823498

 

........................................................................................................

 

تور سوریه هوایی / هتل 3* تاپ آسیا / اردیبهشت 91

 

7 شب و 8 روزاقامت در هتل 3* تاپ آسیا

اقامت با صبحانه- نهار و شام

خدمات تور : ترانسفرفرودگاهی دمشق – بلیط – اقامت – گشت – راهنمای فارسی زبان

 

قیمت  : 335000 تومان + 105 دلار

 

تلفن : 88811833- 88823498

...........................................................................................................

 

تور سوریه و لبنان هوایی / هتل 4* فینیسیا درسوریه و 4*  ارکادامارنیا در لبنان / اردیبهشت 91

 

3 شب و 4 روز اقامت در هتل 4* فینیسیا در سوریه

اقامت با صبحانه

 

4 شب و 5 روز اقامت در هتل 4* اکواریوم در لبنان

اقامت با صبحانه – شام

 

بلیط رفت و برگشت هوایی ایران ایر

خدمات تور: بلیط – اقامت – ترانسفر – گشت – ویزا – راهنما

 

قیمت : 355000 تومان + 300 دلار

......................................................................................................

 

 

 

 

 

تور سوریه و لبنان هوایی / هتل 5* سمیرامیس در سوریه و هتل 5*پرتمبلیو در لبنان / اردیبهشت 91

 

3 شب و 4 روز اقامت در هتل5* سمیرامیس در سوریه

اقامت با صبحانه

 

4 شب و 5 روز اقامت در هتل 5* پرتمبلیو در لبنان

اقامت با صبحانه

 

بلیط رفت و برگشت هوایی ایران ایر

خدمات تور: بلیط – اقامت – ترانسفر – گشت – ویزا – راهنما

 

قیمت : 425000 تومان + 475 دلار

 

88811833- 88823498

.....................................................................................................

 

تور سوریه و لبنان هوایی / هتل 3* تاپ قیروان در سوریه و  هتل 4* اکواریوم در لبنان /اردیبهشت 91

 

3 شب و 4 روز اقامت در هتل 3* تاپ قیروان در سوریه

اقامت با صبحانه – نهار- شام

 

4 شب و 5 روز اقامت در هتل 4* اکواریوم_ارکادامارنیا در لبنان

اقامت با صبحانه – شام

 

بلیط رفت و برگشت هوایی ایران ایر

خدمات تور: بلیط – اقامت – ترانسفر – گشت – ویزا – راهنما

 

قیمت : 355000 تومان + 300 دلار

 

88811833- 88823498

.................................................................................................

   
قیمت :   325000 تومان + 120 دلار